• روستای توجردی در استان فارس به شهر تبدیل شد

    روستای توجردی در استان فارس به شهر تبدیل شد

     در نامه احمد وحیدی خطاب به محمد هادی ایمانیه آمده است: در اجرای تبصره ۵ ماده ۱ قانون اصلاح موادی از قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مورخ ۱۳۸۹/۱۲/۱۷ و با عنایت به نامه مورخ ۱۳۹۶/۵/۱۷ معاونت حقوقی ریاست جمهوری، با پیشنهاد آن استانداری مبنی بر “تبدیل روستای توجردی مرکز بخش توجردی شهرستان سرچهان به